Obchodní podmínky PrimaEshop.cz – pronájem a tvorba eshopu zdarma

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Poskytovatel
PrimaFuture.cz s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18957
se sídlem: České Budějovice, tř. Čsl. legií 704/18, PSČ 370 06
IČ: 28128842 DIČ: CZ28128842
bankovní spojení: Raiffeisen bank 5711462001/5500
kontaktní e-mail: info@primafuture.cz
(dále jen “poskytovatel”)

1.2 Objednatel
fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Primaeshop.cz prostřednictvím objednacího formuláře
(dále jen “objednatel”)

poskytovatel a objednatel společně (dále jen “smluvní strany”)

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen “smlouva”) je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby Primaeshop.cz (dále jen “služba”), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “VOP”). VOP jsou k dispozici na adrese http://www.primaeshop.cz/obchodni-podminky a budou zaslány objednateli i na jeho e-mail zadaný při registraci.

2.2 Smlouva vstupuje v účinnost dnem potvrzení registrace prostřednictvím kliknutí na odkaz zaslaný poskytovatelem na e-mail objednatele. Bez tohoto potvrzení nebude objednateli služba aktivována.

3. PŘEDMĚT A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ SMLOUVY

3.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k webovému rozhraní pro provozování obchodu se zbožím na internetu nebo internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

3.2 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3.3 Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Vymezení základních pojmů:

3.4.1 SLUŽBA Primaeshop.cz – je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu, které je ve vlastnictví objednatele. U domény třetího řádu je možnost zvolení názvu pouze nazeveshopuobjednatele.primaeshop.cz. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou kdekoliv na www prezentaci poskytovatele http://www.primaeshop.cz.

3.4.2 SERVER – soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen do internetu.

3.4.3 DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO – je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace objednatele.

3.4.4 PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE – provoz vlastních web aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem.

3.5 Dnem zřízení služby je den potvrzení registrace prostřednictvím kliknutí na odkaz zaslaný poskytovatelem na e-mail objednatele. Bez tohoto potvrzení nebude objednateli služba aktivována.. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění v případě placené varianty je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

4.1 Objednatel má právo využívat veškerých prostředků, který jsou nabízeny poskytovanou službou.

4.2 Poskytovatel může na základě žádosti objednatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely registrace poskytne poskytovateli pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény 2. řádu, neboť objednatel není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.3 Službu si objednatel objednává k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví objednatele.

4.4 Objednatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.5 Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

4.6 Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

4.7 Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty – SPAMu.

4.8 Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

4.9 Objednatel odpovídá poskytovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru, který byl v rámci užívání služby vložen nebo instalován ze strany objednatele.

4.10 V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data a to neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu, který objednatel zadal jako kontaktní při své registraci.

4.11 Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem. Objednatel se zavazuje udržovat tyto údaje aktuální.

4.12 Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

4.13 Objednatel nebude zveřejňovat nebo jiným způsobem zprostředkovávat žádné pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické informace nebo jinak nelegální materiály nebo materiál, který by porušil nebo porušuje práva poskytovatele nebo práva jiných (včetně práv duševního vlastnictví, práva na důvěrnost, či právo na soukromí), nebo mohou způsobit utrpení nebo jiné obtíže. Objednatel nesmí na svých stránkách zveřejňovat názory, které jsou vulgární, násilné, sexistické, rasistické nebo jinak útočné.

4.14 Objednatel nesmí zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat na stránkách Primaeshop.cz žádný materiál, který nevlastní nebo k němu nemá vlastnická práva.

4.15 Objednatel nebude kopírovat, stahovat, reprodukovat, vysílat, přenášet či distribuovat žádný obsah na svých stránkách zřízených poskytovatelem, pokud to nebude striktně k jeho osobnímu použití.

4.16 Objednatel bude dodržovat všechna pravidla hospodářské soutěže v případě jakýchkoli soutěží či propagací na stránkách zřízených poskytovatelem.

4.17 Objednatel nebude dělat nic, co bude ohrožovat provoz či bezpečnost poskytovatele nebo zapříčiní nepřiměřené obtíže zaměstnancům poskytovatele.

4.18 Objednatel se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Objednatel nebude zkreslovat své spojení s jinými fyzickými nebo právnickými osobami.

4. 19 Objednatel nebude zkreslovat svůj vztah mezi jeho stránkami a službou Primaeshop.cz

4.20 Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@primafuture.cz

4.21 Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

5.2 Poskytovatel není povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele kdekoliv na: www.primaeshop.cz. Objednatel je povinen každý den sledovat stránky poskytovatele tj. http://www.primaeshop.cz.V případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně dvě doby výpadku v kalendářním měsíci jsou delší než 10 hodin, je poskytovatel povinnen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se dvojnásobku poměrné částky těchto výpadků v poměru k částce na kterou má objednatel službu zaplacenou, maximálně se však tato částka může rovnat 25% podílu částky za celé účtované období. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby, na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. V případě, že objednatel ve službě na příští období nepokračuje, tak tato sleva zaniká a nebude objednavatelem po poskytovateli nijak požadována. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny kdekoliv na stránkách http://www.primaeshop.cz jako servisní nebo jiné nutné zásahy.

5.3 Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem třetí strany. V žádném případě však neručí za nemožnost napadení a případné zcizení dat objednavatele třetí stranou či deaktivování služby poskytované poskytovatelem objednavateli zapříčiněné třetí stranou. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

5.4 Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli minimálně 5 dnů před koncem sjednaného období.

5.5 Poskytovatel má právo zneaktivnit službu objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dní od splatnosti faktury a to službu Primaeshop.cz nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.), . Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti faktury. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu, který vyplnil objednatel při registraci.

5.6 Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v bodech 4.5 až 4.21 ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.

5.7 Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě opakované nedostupnosti služby v daném kalendářním měsíci prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby. Viz. Odstavec 5.2.

5.8 Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinnen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace. Souhlasíte, že veškeré případné stížnosti či žaloby budou vedeny vůči objednateli závadného obsahu nikoli vůči poskytovateli.

5.9 Poskytovatel může veškeré své služby kdykoliv na trvalo ukončit. Objednatel není oprávněn požadovat jakékoli náhrady za již objednané a zaplacené služby. Poskytovatel může ukončit svou činnost okamžitě a to bez udání důvodu objednateli.

6. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY
6.1 Provoz služby se sjednává na dobu: 6 měsíců nebo 1 rok. Provoz služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen,a to v případě pokud objednatel nedoručí poskytovateli Žádost o zrušení poskytované službynejpozději do 14 dnů před uplynutím období, na které má objednatel službu sjednanou.

6.2 Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-mail, který vyplní objednatel při registraci. Výpovědní lhůta je okamžitá.

6.3 V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Výpovědní lhůta je okamžitá.

6.4 Objednatel nemá nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období.

6.5 Objednatel může převést službu na 3. osobu. Musí tak, ale provést pouze se souhlasem poskytovatele, který vyjádří souhlas elektronickou formou na email objednatele. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také převzít veškeré závazky od původního objednatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Jakmile objednatel zvolí jednu z placených variant, tak je mu automaticky zaslána výzva k platbě (proforma).

7.2. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s proformou objednatele do pěti dnů od přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.

7.3. Minimálně pět dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena zálohová faktura na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.

7.4. Pokud není faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána upomínka. Pokud není do 14 dnů od data splatnosti faktura uhrazena, provozovatel je oprávněn deaktivovat zobrazení stránek. Pokud není faktura uhrazena do 21 dnů od splatnosti faktury, je poskytovatel oprávněn vymazat prezentaci objednatele ze systému a to nenávratně.

7.5. Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafika na míru, odstranění reklamy z patičky webu atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.

7.6. Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.

7.7. Všechnydaňové doklady, proformy, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Poskytovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data objednatele před zneužitím a nikdy je neposkytuje 3. straně. Osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistického potřeby poskytovatele.

8.2. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury i proforma faktury) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP a to kdykoliv s okamžitou platností a nemusí objednatele o změně informovat.
© PrimaFuture.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena

PrimaEshop.cz – eshop rychle a zdarma